3000 نفر از فرهنگیان استان قم با واریز کمک ماهانه خود به حساب ایتام و فرزندان محسنین قمی، آنها را در زندگی و تحصیل یاری می کنند.

دکمه بازگشت به بالا