نواحی صنعتی و شهرکهای صنفی تولیدی مشمول قوانین شهرکهای صنعتی گردید.

دکمه بازگشت به بالا