فرهنگ سازی صحیح و تبیین و ترویج و گفتمان سازی مربوط به بخش تعاونی ها می تواند یک فضای مشترک ایجاد کند تا همه مردم در این عرصه ها مشارکت داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا