در جلسه دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی ومدیر درمان استان قم مطرح شد: عدم دریافت پول زیر میزی پزشکان ،درخواست مسئولین و مردم است

دکمه بازگشت به بالا