دادسرای عمومی و انقلاب قم توضیحاتی را برای رفع ابهامات مطرح شده در مورد پرونده پروژه رضوان ارائه کرد.

دکمه بازگشت به بالا