به منظور اجرای دقیق اطلاعیه ها ودستورالعمل ها، اعضای گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از ناحیه مرکزی، تأسیسات انبار نفت و مجاری عرضه منطقه قم طی 2 روز بازید نمودند.

دکمه بازگشت به بالا