اصحاب رسانه قم، همواره پای ثابت خوبی در ترغیب خیرین به امور خیر بوده اند

دکمه بازگشت به بالا